09/10 | Øyvind Samnøy | Lura 20.03.10 | Rom 12, 1-2 | Skikk dere ikke lik denne verden

Forkynn.no
Forkynn.no
09/10 | Øyvind Samnøy | Lura 20.03.10 | Rom 12, 1-2 | Skikk dere ikke lik denne verden
/